CEZAR CEZARY MATUSZEWSKI

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

TELEFON
513065113

Informacja RODO

Administratorem Państwa  danych osobowych jest firma Cezar Cezary Matuszewski  z siedzibą w Blizno 30a, 09-227 Szczutowo, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7761480715, REGON: 611425867

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@cezar-utyl.pl.  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: Blizno 30a, 09-227 Szczutowo .

Państwa dane osobowe możemy otrzymać:

– bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (drogą elektroniczną, w czasie rozmowy telefonicznej),

– ze źródeł dostępnych publicznie (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł,

-od podmiotu trzeciego współpracującego z Cezar Cezary Matuszewski, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

-ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

Podane przez Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– realizacji umów/zleceń usług firmy Cezar Cezary Matuszewski,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Cezar Cezary Matuszewski  w ramach zawieranych z Państwem  umów/zleceń.